T?umaczenie z rosyjskiego na polski to moja specjalno??

Realizacja zamwienia krok po kroku

We wsp?czesnych realiach czas to pieni?dz a wygoda i szybka mo?liwo?? realizacji zlecenia jedno z kluczowych kryteriw doboru wykonawcy us?ugi. Chc?c zapewni? Pa?stwu jak najlepsze warunki wsp?pracy, opracowa?em metod?, ktra pozawala szybko i sprawnie dokona? zamwienia na t?umaczenie z rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski, jak rwnie? jest najwygodniejsz? form? kontaktu z klientem.

t?umaczka polsko-rosyjskaKROK I

Je?eli zastanawiasz si?, czy to ja, czy inny t?umacz j?zyka rosyjskiego ma by? wykonawc? Twojego zlecenia, wy?lij tekst do bezp?atnej wyceny. To nic nie kosztuje, a daje mo?liwo?? porwnania cen i zakresu us?ug, oferowanych przeze mnie i inne firmy. Wystarczy, ?e wy?lesz e-mail z za??czonym tekstem, a ja skontaktuj? si? z Tob? w celu omwienia szczeg?w dotycz?cych tego jak ma wygl?da? Twoje t?umaczenie na rosyjski. Je?eli przed wys?aniem wiadomo?ci masz jakie? dodatkowe pytania zadzwo?. Postaram si? wyja?ni? wszystkie w?tpliwo?ci.

KROK II

Po otrzymaniu od Ciebie dokumentu dokonam jego bezp?atnej wyceny, uwzgl?dniaj?c jakie t?umaczenie z polskiego na rosyjski lub z rosyjskiego na polski ma zosta? wykonane wszystko zale?y od rodzaju przek?adu, stopnia trudno?ci realizacji, konieczno?ci wsp?pracy z innymi specjalistami itp. Otrzymasz ode mnie pe?ny kosztorys oraz przewidywany czas realizacji t?umaczenia. Cennik zamieszczony na mojej stronie s?u?y? ma jedynie temu, aby? mg? wst?pnie zaplanowa? ile zap?acisz, natomiast tylko indywidualna wycena daje mo?liwo?? podania konkretnej ceny.

KROK III

Nast?pny etap to ustalenie szczeg?owych warunkw wsp?pracy albo na osobistym spotkaniu, albo telefonicznie/e-mailem wybr nale?y do Ciebie. Ca?a reszta to ju? sam proces realizacji zlecenia, czyli wykonanie czynno?ci, ktre ka?dy t?umacz polsko rosyjski musi przej??, aby ko?cowy przek?ad by? w pe?ni profesjonalny. Zaliczmy do nich: odpowiednie przygotowanie, analiza tekstu, t?umaczenie, sprawdzenie dokumentu, wprowadzenie ewentualnych poprawek i wreszcie dostarczenie gotowego t?umaczenia klientowi.